Rozmawiamy po polsku

Idea

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza dzieci i młodzież, dla której język polski nie jest językiem ojczystym na cykl sześciu bezpłatnych spotkań adaptacyjno-językowych, które poprowadzi nauczyciel języka polskiego. Będzie to dobra okazja do poznania języka polskiego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać z rówieśnikami w języku polskim, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Każde ze spotkań poświęcone będzie innemu zagadnieniu.

Dla kogo

Zapraszamy młodzież ZE ZNAJOMOŚCIĄ PODSTAW JĘZYKA. Każda osoba może uczestniczyć w zajęciach tylko jednej grupy. Liczba miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

Miejsce spotkań

Zajęcia będą odbywały się w Przejściu Dialogu przy ul. Świdnickiej 19, 50-438 Wrocław.

Terminy spotkań

Terminy nowych spotkań będą ustalone po zebraniu się grupy.

Tłumaczenie na język ukraiński

Вроцлавський центр соціального розвитку (WCRS) запрошує молодь, для якої польська мова не є рідною, на цикл шести безкоштовних адаптаційно-мовних зустрічей, що проводитимуться вчителем польської мови. Це стане чудовою нагодою для ознайомлення з польською мовою. Запрошуємо усіх, хто хотів би поспілкуватися з однолітками польською мовою, завести нові знайомства і побудувати нові дружні відносини. Кожна зі зустрічей буде присвячена іншій тематиці.

Запрошуємо молодь, що вже знає на базовому початковому рівні польську мову. Кожна особа може брати участь у заняттях лише однієї з груп. Кількість місць обмежена – береться під увагу черговість зголошень (заповнення реєстраційних анкет на відповідних Гугл-формулярах).

Заняття проходитимуть у Przejście Dialogu за адресою ul. Świdnicka 19, 50-438 Wrocław.

ДАТИ ЗУСТРІЧЕЙ

Дати нових зустрічей будуть визначені після зборів групи

Formularz zapisów

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją projektu ROZMAWIAMY PO POLSKU, 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w Projekcie „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna” (wykonania umowy lub do podjęcia działań w ramach projektu ROZMAWIAMY PO POLSKU, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.