Rozmawiamy po polsku

Idea

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza dzieci i młodzież, dla której język polski nie jest językiem ojczystym na cykl sześciu bezpłatnych spotkań adaptacyjno-językowych, które poprowadzi nauczyciel języka polskiego. Będzie to dobra okazja do poznania języka polskiego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać z rówieśnikami w języku polskim, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Każde ze spotkań poświęcone będzie innemu zagadnieniu.

Dla kogo

Zapraszamy młodzież ZE ZNAJOMOŚCIĄ PODSTAW JĘZYKA. Każda osoba może uczestniczyć w zajęciach tylko jednej grupy. Liczba miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

Miejsce spotkań

Zajęcia będą odbywały się w Przejściu Dialogu przy ul. Świdnickiej 19, 50-438 Wrocław.

Terminy spotkań

  1. Grupa I – młodzież 14-18 lat: w poniedziałki od godz. 16:00 do godz. 17:00 (pierwsze spotkanie 25 września 2023);
  2. Grupa II – młodzież 10-14 lat: w soboty od godz. 10:30 do godz. 11:30 (pierwsze spotkanie 23 września 2023).

Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.20

Tłumaczenie na język ukraiński

Вроцлавський центр соціального розвитку (WCRS) запрошує молодь, для якої польська мова не є рідною, на цикл шести безкоштовних адаптаційно-мовних зустрічей, що проводитимуться вчителем польської мови. Це стане чудовою нагодою для ознайомлення з польською мовою. Запрошуємо усіх, хто хотів би поспілкуватися з однолітками польською мовою, завести нові знайомства і побудувати нові дружні відносини. Кожна зі зустрічей буде присвячена іншій тематиці.

Запрошуємо молодь, що вже знає на базовому початковому рівні польську мову. Кожна особа може брати участь у заняттях лише однієї з груп. Кількість місць обмежена – береться під увагу черговість зголошень (заповнення реєстраційних анкет на відповідних Гугл-формулярах).

Заняття проходитимуть у Przejście Dialogu за адресою ul. Świdnicka 19, 50-438 Wrocław.

ДАТИ ЗУСТРІЧЕЙ

Група І – молодь у віці від 14 до 18 років: у понеділки від 16:00 до 17:00 години (перша зустріч 25 вересня 2023 року);

Група ІІ – підлітки у віці від 10 до 14 років: у суботи від 10:30 ранку до 11:30 ранку (перша зустріч 23 вересня 2023 року).

Завдання виконується в рамках Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на основі Memorandum of Understanding між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та містом Вроцлав від 9.06.2022 та Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw від 09.06.2022

Formularz zapisów

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją projektu ROZMAWIAMY PO POLSKU, 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w Projekcie „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna” (wykonania umowy lub do podjęcia działań w ramach projektu ROZMAWIAMY PO POLSKU, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.