Samotni w Internecie – czy aby na pewno?

Zapraszamy na spotkanie online.

Wśród ludzi jest się także samotnym.

                                                                          Antonie de Saint-Exupery

W najbliższym czasie porozmawiamy na temat: Samotni w internecie – czy aby na pewno?  nawiązujący do kampanii pn. 2022 – Wrocławskim Rokiem Dobrych Relacji – Przeciw Samotności.

Sporo mówi się o tym, że nadmierne korzystanie z nowych technologii wzmaga poczucie samotności. Media społecznościowe odcinają nas od realnego świata, budzą w nas poczucie izolacji od ludzi. Ale czy na pewno tak jest? Podczas spotkania porównamy własne przekonania i badania naukowe w tym obszarze. Spróbujemy odpowiedzieć na nurtujące pytania m.in.:

  • czy odczuwamy samotność w internecie inaczej ze względu na wiek, płeć, pochodzenie i miejsce zamieszkania?
  • czy istnieją sposoby by zmniejszyć poczucie samotności w sobie i znaleźć wspólny „język internetowy”
    z osobami z innego pokolenia.

Termin: 23 marca 2022 r.,  g. 18:00 online, platforma zoom

Spotkanie poprowadzi: Martyna Wilk, politolożka. Twórczyni projektu Wrocławski Wolontariusz IT.
We Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego rozwija zadania z obszaru cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie. Wolontaryjnie – Mobilny Doradca Sektora 3.0. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Spotkania prowadzone są w formie panelu dyskusyjnego  kierowane do mieszkańców Wrocławia i aglomeracji.

Zapisy poprzez Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław – przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl – telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. – przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją projektu „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna” (wykonania umowy lub do podjęcia działań w ramach projektu SOR – Spotkanie – Otwartość – Rozmowa, 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w Projekcie „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna” (wykonania umowy lub do podjęcia działań w ramach projektu SOR – Spotkanie – Otwartość – Rozmowa, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jestem świadomy / świadoma konsekwencji cywilnych i karnych, wynikających z pobierania, nagrywania, przerabiana, uzupełniania lub wykorzystywania materiałów video online tworzonych w ramach programu SOR – Spotkanie – Otwartość – Rozmowa bez zgody autora, umieszczania lub udostępniania materiałów w sieci internetowej lub intranetowej bez zgody autora, naruszania praw do wizerunku osób biorących udział w spotkaniach, naruszenia dóbr osobistych osób biorących udział w spotkaniach a także Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

SOR_plakat_A3_samotni w internecie(1)

SOR_plakat_A4_samotni w internecie(1)