Talking kites in the footsteps of Janusz Korczak

The Wroclaw Centre for Social Development, the Polish Institute in Tel Aviv, iEARN Israel and The Korczak Educational Institute of Israel invites teachers, educators, NGOs and members of institutions working with children and youth to participate in the project „Talking kites in the footsteps of Janusz Korczak”.

As part of the project, there will be 5 online sessions (once a week for an hour and a half) conducted by ZOOM. Each meeting will be on a different topic – presented by the lecturer & followed by a discussion – what can we learn for today from Janusz Korczak legacy. It is important to participate in all meetings, because we hope to establish ongoing cooperation between Polish & Israeli teachers/educators & their schools. The participants of all 5 meetings will receive a participation certificate.

Mówiące latawce – śladami Janusza Korczaka

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Instytut Polski w Tel Awiwie, iEARN Israel oraz The Korczak Educational Institute of Israel zapraszają nauczycieli, edukatorów, organizacje pozarządowe oraz członków instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w projekcie „Mówiące latawce – śladami Janusza Korczaka”.

W ramach projektu odbędzie się 5 sesji online (raz w tygodniu po półtorej godziny) prowadzonych przez ZOOM. Każde spotkanie będzie dotyczyło innego tematu – omówionego przez wykładowcę, po którym nastąpi dyskusja – czego możemy się dzisiaj nauczyć z dziedzictwa, które zostawił Janusz Korczak. Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach jest ważne, ponieważ mamy nadzieję na nawiązanie stałej współpracy pomiędzy polskimi i izraelskimi nauczycielami/edukatorami i ich szkołami. Uczestnicy wszystkich 5 spotkań otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Session 1 

A. Presenting the organisers

  • Wroclaw Center of Social Development / Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Anna Ducka
  • The Polish Institute in Tel Aviv / Instytut Polski w Tel Awiwie – Katarzyna Dzierżawska, Acting Director
  • The Korczak Educational Institute of Israel – Dalia Tauber, chair
  • iEARN-Israel – International Educational and Resources Network Ruty Hotzen, Country Coordinator

B. “Janusz Korczak’s legacy and its relevance for yesterday and today” – PhD Agnieszka Witkowska-Krych

C. Presentation of the project „Talking kites in the footsteps of Janusz Korczak” – Ruty Hotzen

D. Familiarity with the participants.

Session 2: „Why do children have rights according to Janusz Korczak?” – Prof. Moshe Shner 

Session 3: „The Educational Approach of Janusz Korczak” – Mrs. Tzipi Marchaim

Session 4: “How to get inspired by Janusz Korczak’s pedagogical methods? The case of the „Little Review” as a platform of effective communication” – PhD Agnieszka Witkowska-Krych

Session 5: Summary of the training in kite flowering by the participants – uploading photos and videos to the iEARN website.

Organisation details: 

Language: The meetings will be held in English

Timing: Wednesdays at 6.30 pm, Polish time / 7:30 pm, Israel time

Dates: 2022 March 2, 9, 23, 30, April 6

Place: ZOOM platform (link will be send to registered participants)

Registration deadline: February 24th, 2022

Informations: anna.ducka@wcrs.wroclaw.pl

LECTURERS

REGISTRATION FORM

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją projektu społeczno-edukacyjnego "Talking kites in the footsteps of Janusz Korczak", 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w Projekcie - wykonania umowy lub do podjęcia działań w ramach projektu społeczno-edukacyjnego "Talking kites in the footsteps of Janusz Korczak", art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: - prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, - prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jestem świadomy / świadoma konsekwencji cywilnych i karnych, wynikających z pobierania, nagrywania, przerabiana, uzupełniania lub wykorzystywania materiałów video online tworzonych w ramach projektu społeczno-edukacyjnego "Talking kites in the footsteps of Janusz Korczak" bez zgody autora, umieszczania lub udostępniania materiałów w sieci internetowej lub intranetowej bez zgody autora, naruszania praw do wizerunku osób biorących udział w spotkaniach, naruszenia dóbr osobistych osób biorących udział w spotkaniach a także Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.