Konkurs na fotoreportaż rodzinny Chodź, pokażę Ci mój Wrocław. Edycja II

Wrocław słynie z wielu znanych w całej Polsce miejsc, które warto odwiedzić podczas spacerów z całą rodziną. Na trasie wędrówek po stolicy Dolnego Śląska nie może zabraknąć: Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, Hali Stulecia czy Rynku. To jednak niejedyne miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić! We Wrocławiu jest wiele innych, mniej znanych miejsc.

Drodzy mieszkańcy Wrocławia!

Pokażcie nam mało znane, bądź najciekawsze miejsca we własnej lub sąsiedniej dzielnicy przez pryzmat własnych odczuć i doświadczeń. Zróbcie zdjęcie, opiszcie, którym z tych zakątków jesteście zauroczeni, a najmłodsi niech spróbują je namalować. Wspólnie stwórzcie krótką relację, co to za miejsce, dlaczego warto się tam wybrać na spacer? Co ciekawego tam robicie? A może znacie historię tego miejsca? Podzielcie się tym z nami. Wspólnie stworzymy e – przewodnik pn. „Chodź pokażę Ci mój Wrocław” widzianych oczami najmłodszych i tych trochę starszych. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zawarte w tym e – przewodniku!

Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe składa się z trzech części:

 1. Wykonajcie maksymalnie cztery zdjęcia mało znanych, interesujących miejsc we Wrocławiu, np. pomnika przyrody, budynku, itd., bez wizerunku osób (rozszerzenie JPEG).
 2. Dzieci, wykonajcie prace plastyczną, dowolną techniką, wzorowaną nadesłanym zdjęciem.
 3. Dorośli i dzieci; wspólnie stwórzcie krótki opis (fotoreportaż) (maksymalnie: 500 znaków specjalnych) do przesłanego zdjęcia/ przesłanych zdjęć.

Cele konkursu:

 1. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu z najmłodszymi w przestrzeni miejskiej.
 1. Promocja Gminy Wrocław poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego spędzania czasu.
 2. Odkrywanie, eksplorowanie, a także promowanie atrakcyjnych – mało znanych miejsc we Wrocławiu.
 3. Umocnienie relacji międzyludzkich, budowanie wspólnoty.
 4. Rozpoznawanie wyobraźni dziecięcej (świat oczyma dziecka).

Adresaci konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci od  4 do 18 roku życia oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych/ babć, dziadków/, innych osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę podczas realizacji zadań konkursowych. Zachęcamy do udziału także placówki oświatowe na terenie Gminy Wrocław.

Forma udziału: zawsze pod kierunkiem rodziców/ opiekunów prawnych/ dziadków / innych osób pełnoletnich sprawujących opieką nad niepełnoletnimi:

 1. indywidualna – dziecko realizuje zadanie z osobą pełnoletnią lub maksymalnie dwiema osobami,
 2. zespołowa – grupy maksymalnie 2 – 6 dzieci pod opieką dorosłego opiekuna wspólnie realizująca zadanie z osobą pełnoletnią lub maksymalnie dwoma osobami,
 3. zespołowa – grupa przedszkolna/ szkolna pod opieką dorosłych/ nauczyciela

Harmonogram konkursu:

 • Komplet dokumentacji konkursowej wraz Formularzem zgłoszenia oraz akceptacją zasad Regulaminu należy przesłać do dnia: 30 września 2022 r.
 • Wyłonienie zwycięzców oraz wyróżnionych prac nastąpi do dnia: 15 października 2022 r.
 • Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach do dnia: 30.10.2022 r.
 • Odbiór nagród nastąpi w terminie od: 03 listopada 2022 r.

Nagrody w Konkursie:

Nagroda główna dla zwycięzcy/zwycięzców: publikacja pracy wraz z opisem  w e–przewodniku oraz/ lub w przewodniku pn. „Chodź, pokażę Ci mój Wrocław”. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe lub vouchery.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.
Nazwa zespołu_Imię i nazwisko_i numer zdjęcia na adres bogumila.katkowska@wcrs.pl tytuł: Konkurs Fotorelacja Wrocław
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław – przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl – telefonicznie: tel. 71 77 24 900. 2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. – przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl 3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją projektu miejskiego „CHODŹ POKAŻĘ CI MÓJ WROCŁAW”, 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do realizacji projektu miejskiego „CHODŹ POKAŻĘ CI MÓJ WROCŁAW”, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji związanej z projektem miejskim „CHODŹ POKAŻĘ CI MÓJ WROCŁAW”, przez okres 5 lat od zakończenia umowy. 6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, podmiotom działającym na zlecenie lub polecenie Administratora. W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka/podopiecznego zawartych w formularzu zgłoszenia w celu udziału mojego dziecka/podopiecznego w konkursie na Fotorelację pt. Chodź pokażę Ci mój Wrocław organizowanego przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. Przyjmuję do wiadomości informacje przedstawione w klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszej zgody.
na rejestrowanie i utrwalanie przesłanych zdjęć i wizerunku mojego dziecka/podopiecznego podczas uczestnictwa w konkursie pt. Chodź pokaże Ci mój Wrocław. Jednocześnie udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć konkursowych i wizerunku mojego i dziecka/podopiecznego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, jeśli na zdjęciu pojawiają się wizerunki. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego dotyczącą realizacji konkursu będzie zrelacjonowany poprzez umieszczenie artykułu, publikacji o wydarzeniu na stronach internetowych Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz platformy: wke.wroclaw.pl, wcrs.wroclaw.pl.
1. Prawem autorskim chronione są teksty, zdjęcia, prace plastyczne i inne materiały powstałe w ramach realizacji zadania konkursowego. 2. Z chwilą nadesłania przez uczestników Konkursu zadania konkursowego: zdjęcia / zdjęć, tekstu, pracy plastycznej / prace plastyczne lub inne materiały, przechodzą na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do utworu (pracy powstałej w wyniku realizacji zadania konkursowego) w zakresie: a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu; b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, c) rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego w tym przewodnika oraz e – przewodnika, materiału promocyjnego, artykułu prasowego, itd. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy konkursowej) powoduje przeniesienie Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony. Uczestnikom przystępujący do Konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie pn. „Chodź, pokażę Ci mój Wrocław”. 4. Każdy pełnoletni uczestnik zapoznał się z klauzulą informacyjną Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Dodatkowe informacje:

Regulamin Konkursu dostępny jest na portalu wke.wcrs.wroclaw.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin konkursu Chodź, pokażę Ci mój Wrocław EDYCJA II 2022

Regulamin konkursu Chodź, pokażę Ci mój Wrocław EDYCJA II 2022

Posłuchaj o projekcie audycji w Radio Rodzina: https://www.radiorodzina.pl/audycje/choc-pokaz-mi-swoj-wroclaw/

Zobacz podsumowanie I edycji konkursu: https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/01/24/konkurs-rodzinny-chodz-pokaze-ci-moj-wroclaw/